Cennik

TŁUMACZENIA PISEMNE

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym obejmuje:

UWAGA! Nie jestem platnikiem podatku VAT.

tłumaczenie na język polski tłumaczenie na język rosyjski
Nieuwierzytelnione
zwykłe/specjalistyczne
Poświadczone
zwykłe/specjalistyczne
Nieuwierzytelnione
zwykłe/specjalistyczne
Poświadczone
zwykłe/specjalistyczne
25,00 PLN/30,00 PLN 35,00 PLN/40,00PLN 30,00 PLN/35,00 PLN 40,00 PLN/45,00PLN

Uwaga: tłumaczenia zwykłe to np. korespondencja prywatna, instrukcja obsługi sprzętu domowego, a tłumaczenia specjalistyczne to np. teksty prawnicze, medyczne, ekonomiczne.

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:
§ 7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

Stawki za usługi świadczone w ramach pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) % ceny podstawowej

kopia

20%

zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

30%

sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

50%

tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii

125%

TŁUMACZENIA USTNE (konsekutywne)

CENY ZA 1 GODZINĘ TŁUMACZENIA USTNEGO Dodatek za pracę w nocy (22.00 - 6.00) i dni świąteczne
100,00 PLN 50% ceny za 1 godzinę tłumaczenia ustnego

UWAGA: Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od dnia następnego względem daty przyjęcia tekstu. Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni ustawowo wolnych od pracy. Przy tłumaczeniach ustnych, dodatkowe koszty tłumacza np.: ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie, dojazd - pokrywa zleceniodawca.

Procentowy wzrost ceny uzależniony jest od terminu i ilości zlecenia

Tryb zwykły:
• do 6 stron obliczeniowych tłumaczenia dzienne

+0%

Tryb pilny:
• do 6 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
• od 7 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie

+50%

Tryb ekspresowy:
• od 7 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
• od 10 do 12 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie
• gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć w ciągu 4 h

+100%

UWAGA: Termin z piątku na poniedziałek liczy się jak z dnia na dzień.

Rabaty

przynajmniej 20 stron tłumaczenia

5%

przynajmniej 50 stron tłumaczenia

6%

przynajmniej 100 stron tłumaczenia

7%